مدیریت اگزودا

همه زخم ها ترشح دارند. این مایع معمولاً شفاف است. رنگ کهربایی کم رن...