چگونه فضای مرده را مديريت كنيم؟

 منظور ما از فضای مرده چیست؟ فضای مرده به فضای بین بستر زخم و پانس...