• كاهش ريسک بروز زخم فشاری
  • ترمیم کننده عوارض پوستی در نواحی در تماس با ادرار و مدفوع
  • ترميم پوست در سوختگی های درجه یک نظير آفتاب سوختگی
  • تنظيم رطوبت و PH پوست