• کاربرد محصول:

Biatain® Alginate Ag را می توان بر روی تمام زخم های عفونی با ضخامت جزئی تا کامل با ميزان ترشح متوسط تا زياداستفاده کرد. Biatain® Alginate Ag ممکن است به کنترل خونریزی جزئی در زخم های سطحی کمک کند. Biatain® Alginate Ag را می توان همراه با درمان Compression استفاده کرد. Biatain® Alginate Ag نباید بر روی زخم های خشک یا با ترشح کم یا برای کنترل خونریزی شدید استفاده شود. Biatain® Alginate برای زخم‌های فشاری، زخم‌های وریدی پا، زخم‌های شریانی، زخم پای دیابتی، محل‌های اهداکننده یا زخم‌های تروماتیک كاربرد دارد.

  • مكانيسم عمل:

در تماس با ترشح زخم Biatain® Alginate  Agبه یک ژل نرم و منسجم تبدیل می شود که یک محیط بهینه برای بهبود زخم را فراهم می کند (2).

  • ثبت اختراع با مجموعه نقره ای با مشخصات آنتی باکتریال گسترده

مطالعات مستقل ثابت کرده اند که Biatain  Alginate® Ag بر روی باکتری هایی که معمولاً در زخم های عفونی غیر التیام یافته یافت می شوند مؤثر است . مطالعات بالینی نشان داده است که زخم های عفونی با Biatain Alginate® Ag سریع تر از سایر پانسمان های زخم، از جمله سایر پانسمان های آنتی باکتریال، بهبود می یابند.

 

 

REFERENCES
1. Thomas S et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
2. Timmons J. Alginate and hydrofiber dressings. Professional Nurse 1999:14(7).
3. http://www.worldwidewounds.com/1998/june/Alginates-FAQ/alginates-questions.html
4. Segal HC et al. The effects of alginate and non-alginate wound dressings on blood coagolation and platelet activation. Journal of Biomaterials Applications 1998:249-57.
5. Elalamy I and Robert F. Etude in vitro des effets proactivateurs plaquettaires de deux pansements: Alginate pur (Algostéril) et Alginate-CMC (SeaSorb Soft), etude sur plasma riche en plaquettes. CPC France 2007.