کاربرد محصول:

Biatain® Alginate  بر روی تمام زخم هابا ضخامت جزئی تا کامل با ميزان ترشح متوسط تا زياداستفاده می شود. Biatain® Alginate ممکن است به کنترل خونریزی جزئی در زخم های سطحی کمک کند. Biatain® Alginate را می توان همراه با درمان Compression استفاده کرد. از این پانسمان نباید بر روی زخم های خشک یا با ترشح کم یا برای کنترل خونریزی شدید استفاده شود. Biatain® Alginate برای زخم‌های فشاری، زخم‌های وریدی پا، زخم‌های شریانی، زخم پای دیابتی، محل‌های اهداکننده یا زخم‌های تروماتیک كاربرد دارد.

مكانيسم عمل:

در تماس با ترشح زخم Biatain® Alginate  به یک ژل نرم و منسجم تبدیل می شود که یک محیط بهینه برای بهبود زخم را فراهم می کند (2).

 

REFERENCES
1. Thomas S et al. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf
2. Timmons J. Alginate and hydrofiber dressings. Professional Nurse 1999:14(7).
3. http://www.worldwidewounds.com/1998/june/Alginates-FAQ/alginates-questions.html
4. Segal HC et al. The effects of alginate and non-alginate wound dressings on blood coagolation and platelet activation. Journal of Biomaterials Applications 1998:249-57.
5. Elalamy I and Robert F. Etude in vitro des effets proactivateurs plaquettaires de deux pansements: Alginate pur (Algostéril) et Alginate-CMC (SeaSorb Soft), etude sur plasma riche en plaquettes. CPC France 2007.